Michael W. Riley

Position: President

Kansas State, Alpha Omega ’84

Michael W. Riley

President

Kansas State, Alpha Omega ’84

Larry W. Eby

Position: Vice President

Southeast Missouri State, Epsilon Iota ’88

Larry W. Eby

Vice President

Southeast Missouri State, Epsilon Iota ’88

John M. Mang

Position: Vice President

Cincinnati, Alpha Xi ’84

John M. Mang

Vice President

Cincinnati, Alpha Xi ’84

Matthew Greco

Matthew T. Greco

Position: Vice President

Chapman, Theta Psi ’03

Matthew T. Greco

Vice President

Chapman, Theta Psi ’03

Christopher E. Peterson

Position: Vice President

Florida, Alpha Eta ’91

Christopher E. Peterson

Vice President

Florida, Alpha Eta ’91

Thomas J. Olsen

Position: International Legal Counsel

Illinois, Beta Eta ’02

Thomas J. Olsen

International Legal Counsel

Illinois, Beta Eta ’02

Mark C. Dziatczak

Position: Past International President

Wayne State ’91

Mark C. Dziatczak

Past International President

Wayne State ’91